Informační deska

DOMOVNÍ ŘÁD

Domovní řád
Bytového družstva Na výsluní

I. Úvodní ustanovení
1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu a jejich zařízení.
2. Dodržování pravidel domovního řádu pomůže zajistit spokojené bydlení v domě všem jeho obyvatelům. Proto členská schůze družstva očekává, že nebude docházet k jeho porušování.
II. Povinnosti družstva vůči nájemcům bytů
1. Družstvo je povinno pečovat o společné části domu a o dodávku služeb souvisících s bydlením tak, aby umožnilo nájemcům bytů nerušené bydlení a využívání všech služeb souvisících s bydlením v domě. V tom družstvo zejména pečuje o základy domu, jeho střechu, fasádní opláštění, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, prádelny, sušárny, kočárkárny, komíny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny, a to i když jsou umístěny mimo dům, např. oplocení a vedlejší stavby. Družstvo zejména pečuje, aby byla prováděna pravidelná údržba, včasné opravy a podle možností i modernizace společných částí domu. Družstvo pečuje i o zařízení umístěná ve společných částech domu.
2. Družstvo vede technickou dokumentaci domu a jeho částí, včetně všech bytů a nebytových prostor.
3. Družstvo provádí administrativní práce spojené se správou domu, zajišťuje pravidelné vybírání záloh od nájemců bytů za užívání služeb spojených s bydlením a úhradu těchto služeb dodavatelům, platí daně a pojištění domu.
4. K úhradě prací družstva spojených se správou domu má družstvo nárok na pravidelné měsíční příspěvky od nájemců ve výši stanovené členskou schůzí družstva.
III. Práva a povinnosti nájemce bytu
1. Nájemce bytu je oprávněn vyžadovat po družstvu, aby mu zajistilo nerušené bydlení v jeho bytě, užívání společných částí domu a jejich zařízení v souladu zejména s tímto domovním řádem a včas odstraňovalo závady, které jej omezují v bydlení. Žádá-li nájemce bytu, aby družstvo odstranilo závady na společných částech domu, které mu brání v nerušeném bydlení a družstvo tak v přiměřené lhůtě bez dalšího neučiní, může závady nechat odstranit nájemce bytu, pokud na to předem upozorní družstvo. Přiměřené náklady s tím spojené může nájemce bytu požadovat po družstvu. Právo na úhradu těchto nákladů má nájemce bytu uplatnit bez odkladu, nejpozději však do šesti měsíců. Poté jeho právo zaniká.
2. Úklid, údržbu a opravy bytu a jeho zařízení provádí nájemce bytu na svůj náklad. Družstvo hradí údržbu a opravy společných částí domu. V případě sporu o to, zda opravu má hradit družstvo nebo nájemce bytu, se rozhoduje podle vymezení součástí bytu v nájemní smlouvě. Není-li to možné, pak se postupuje podle vymezení společných částí domu.
3. Nájemce bytu může provádět úpravy bytu podle vlastního uvážení. Nesmí však jimi ohrozit výkon práva nájemců ostatních bytů ani nesmí ohrozit funkčnost společných částí domu. Úpravy bytu, jimiž se mění vzhled domu nebo jeho vnitřní uspořádání, může nájemce bytu provádět jen se souhlasem družstva. Pokud při opravách a úpravách bytu bude jeho nájemce užívat společných částí domu nad obvyklou míru, např. k časově omezenému skladování potřebného materiálu, potřebuje k tomu souhlas družstva.
4. Pověřený funkcionář či pracovník družstva může vstoupit do bytu zásadně jen se svolením nájemce bytu a po předchozím ohlášení. Nájemce bytu nemůže odmítnout jeho vstup v případě, že to nezbytně vyžaduje úprava, provoz nebo opravy ostatních bytů, popřípadě společných částí domu anebo opatření směřující k zamezení či šíření škod z havárie nebo živelní události.
5. Nájemce bytu je povinen přispívat družstvu pravidelně měsíčně na úhradu výdajů, které má družstvo jako správce společných částí domu a do příslušných fondů družstva. Spolu s tím platí nájemce bytu měsíční zálohy za služby poskytované mu v souvislosti s bydlením a zprostředkované družstvem. Vyúčtování těchto příspěvků a záloh provádí družstvo každoročně nejpozději do 30. června následujícího roku.
IV. Užívání společných prostor a zařízení domu
1. Společné prostory a zařízení domu se mohou používat pouze k účelům, k nimž jsou určeny a tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců bytů. Vchody, chodby, schodiště apod. musí zůstat volné. Není přípustné používat společné prostory ke skladování čehokoli, co náleží jen jednomu nebo několika nájemcům bytů v domě, pokud nemají od družstva povolení k časově omezenému využití části těchto prostor pro sebe. Dostatečně velké společné prostory může družstvo vyhradit nájemcům bytů k užívání pro určitý účel, např. pro dětské kočárky nebo kola.
2. Společná zařízení domu se mohou používat pouze podle pravidel stanovených družstvem. Pokud je používání společného zařízení spojeno se spotřebou energie nebo vody, je uživatel povinen spotřebu družstvu uhradit způsobem, který mu družstvo určí.
3. Nájemci bytů jsou povinni umožnit družstvu přístup k uzávěrům plynu, vody a tepla a k měřičům spotřeby energie i v případě, že jsou umístěny v jejich bytě.
4. Nájemci bytů jsou na výzvu družstva povinni zanechat nedovoleného užívání společných prostor a zařízení, tj. např. odstranit z z těchto prostor věci, které tam skladují.
5. Způsobí-li nájemce bytu nebo osoby s ním bydlící škodu na společných prostorách a zařízení domu, je nájemce bytu povinen ji na svůj náklad bezodkladně odstranit. Neučiní-li tak, zajistí odstranění škody družstvo na náklad nájemce bytu.
6. Nájemci bytů jsou povinni dodržovat požární a bezpečnostní předpisy. Klíče od požárních hydrantů jsou umístěny v zasklených schránkách z vnitřní strany požárních bezpečnostních dveří.
V. Zajištění pořádku a čistoty v domě
1. Nájemci bytů a osoby s nimi bydlící jsou povinny udržovat čistotu a pořádek v domě.
2. Družstvo zajišťuje pořádek a čistotu ve společných prostorách domu a na přilehlých pozemcích. V tom zejména
a) mytí a stírání schodiště a chodeb, čištění oken a zábradlí na chodbách a schodištích, udržování čistoty v místnostech určených ke společnému užívání
b) čištění a úklid sněhu z chodníků přilehlých k domu
c) osvětlování schodišť, chodeb a jiných společných prostor
d) zajišťuje údržbu a opravy společných prostor a zařízení, jakož i střechy, základů apod.
3. Rozhodne-li družstvo na své členské schůzi, že úklid společných částí domu a chodníků přilehlých k domu bude prováděn svépomocí, jsou nájemci bytů povinni zajistit splnění úkolů, které jim budou v rámci svépomoci přiděleny. V tomto případě nájemci bytů neplatí úhrady za tyto služby (nebo jejich část).
VI. Otevírání a zavírání domu a přístup ke společným částem domu
1. Každý nájemce bytu obdrží od družstva dva klíče od hlavních domovních dveří a zádveří. To platí i při výměně zámku u těchto dveří.
2. Při vzniku nájemního práva k bytu obdrží nový nájemce od družstva též klíč od vchodových dveří k bytu.
3. Klíče od místností, kde jsou obslužná zařízení domu, např. hlavních uzávěrů plynu, vody a hlavních měřidel spotřeby vody, tepla apod., jsou uloženy v kanceláři družstva popřípadě u firmy pověřené družstvem spravováním domu..
4. Každý nájemce bytu a osoby s ním bydlící jsou povinny zamykat dům a po skončení užívání společných částí domu i tyto části.
VII. Klid v domě
1. Nájemce bytu je povinen zajistit, aby všichni, kdo s ním byt obývají, nerušili ostatní obyvatele domu, zejména sousedy, nadměrným hlukem.
2. Pokud je nájemce bytu nucen povolit nadměrný hluk ve svém bytě, např. v důsledku opravy bytu, oznámí to předem sousedům a dobu obtěžování hlukem zkrátí na nejkratší možnou míru.
3. V době nočního klidu od 22 hodin do 6 hodin se nesmí používat hlučné domácí spotřebiče, ani jinak rušit hlukem.
4. Nájemníci nebytových prostor v domě jsou povinni respektovat příslušné právní předpisy upravující provozování jejich činnosti z hlediska hlučnosti a respektovat požadavky družstva.
VIII. Vyvěšování, vykládání a čištění věcí
1. Umísťovat věci na vnější konstrukci balkónů, lodžií a oken či na fasádu nebo střechu je možné jen se souhlasem družstva, s výjimkou věcí uvedených v odstavci 2 tohoto článku.
2. Květiny a jiné rostliny v oknech a na balkónech musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je nutno dbát, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
3. Čistění věcí, např. klepáním a vytřepáváním, je možné jen na místech k tomu určených a mimo dobu nočního klidu. Znečištěný prostor musí být uveden do původního stavu.
4. Čištění věcí na chodbách nebo v jiných společných prostorách domu není dovoleno.
IX. Informační zařízení v domě
1. Družstvo instaluje na vhodném, všem přístupném místě v domě informační vývěsku; jejím prostřednictvím předává správa domu informace nájemcům bytů. Jiných míst v domě nesmí být k informačním účelům používáno.
2. Jakékoli informační zařízení, např. firemní či reklamní štít, je možné umístit na dům jen se souhlasem družstva a při dodržení předpisů, které se na ně vztahují.
X. Chov domácích zvířat
1. Nájemci bytů mohou chovat jen přiměřený počet domácích zvířat. Hodlají-li chovat větší počet zvířat, jsou povinni požádat o souhlas družstvo.
2. Nájemci bytů jsou odpovědni za jimi chovaná zvířata; v tom zejména zajistí, aby zvířata nenarušovala výkon užívacích práv ostatních nájemců bytů a dalších uživatelů domu. Znečištění společných částí a jiných prostor a zařízení v domě chovanými zvířaty jsou jejich vlastníci povinni odstranit. To platí i o škodách, které zvířata v domě způsobí.
3. Vydala-li obec vyhlášku či jiný předpis pro chov domácích zvířat, jsou nájemci bytu povinni zajistit její dodržování.
XI. Ustanovení společná a závěrečná
1. Družstevní domovní řád platí jak pro nájemce, kteří jsou členy družstva, tak i pro ostatní nájemníky (nečleny družstva) i pro nájemce nebytových prostor v domě.
2. Družstevní domovní řád musí být trvale vyvěšen v domě na místě přístupném všem osobám v domě bydlícím, zpravidla blízko hlavního vchodu do domu.
3. Tento domovní řád byl přijat členskou schůzí družstva dne 2. listopadu 1999.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687