Informační deska

STANOVY BD

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Část I
Základní ustanovení
Článek 1
Družstvo přijalo obchodní firmu Bytové družstvo Na výsluní, se sídlem Na výsluní 1380, Neratovice. Identifikační číslo družstva je 25664506. Dále se v těchto stanovách používá pouze pojem Družstvo.
Článek 2
(1) Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku, je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.
(2) Zapisovaný základní kapitál družstva činí 50.000,- Kč.
Část II.
Předmět činnosti družstva
Článek 3
Předmětem činnosti družstva je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Část III.
Členství v družstvu. Vznik členství.
Článek 4
Členy družstva mohou být fyzické osoby starší 18 let. Členy družstva mohou být i právnické osoby.
Článek 5
(1) Členství fyzické osoby vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. Členství právnické osoby vzniká dnem, kdy o přijetí právnické osoby za člena družstva rozhodne členská schůze družstva. K přihlášce musí být přiloženo potvrzení o zaplacení zápisného ve výši 1.000,- Kč a základního členského vkladu ve výši 50.000,- Kč.
(2) Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce nejpozději na první schůzi v měsíci následujícím po dni, kdy byla družstvu doručena. Členská schůze o přihlášce právnické osoby rozhodne na nejbližší následující členské schůzi družstva.
(3) Zamítavé rozhodnutí musí býti doručeno žadateli o členství do vlastních rukou.
(4) Družstvo vrátí základní členský vklad osobě, kterou nepřijalo za člena, do třiceti dnů ode dne rozhodnutí, že se uvedená osoba za člena družstva nepřijímá.
(5) Při založení družstva vznikne členství v družstvu dnem vzniku družstva, a to na základě usnesení ustavující členské schůze a splacení zápisného a základního členského vkladu. Pokud zakládající člen nesplatí zápisné a základní členský vklad, ve výši stanovené ustavující členskou schůzí, do 15-ti dnů od konání ustavující členské schůze, členství v družstvu takovémuto členu nevznikne.
Článek 6
Přechod a převod členství
(1) Smrtí člena – fyzické osoby přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl družstevní podíl. Zánikem člena – právnické osoby přechází jeho členství v družstvu na právního nástupce.
(2) Členství v družstvu přechází i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základě dohody o výměně družstevního bytu.
(3) Člen může převést svá práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu na jinou osobu, která splňuje podmínky vzniku členství podle čl. 4 způsobem určeným zákonem.
Článek 7
Společné členství manželů
(1) Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů.
(2) Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Manželé jako společní členové mají jeden hlas. Podíl vůči družstvu může spravovat kterýkoliv z manželů.
Článek 8
zrušen
Článek 9
Splynutí členství
(1) Každý člen může mít pouze jeden (1) družstevní podíl.
(2) Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak.
(3) Při splynutí členství podle odstavce 2 platí délka nejstaršího členství. Členská práva a povinnosti z takto splynutého členství zůstávají členovi zachována.
Článek 12
Členská práva a povinnosti
Člen družstva má právo zejména
a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce, kterým může být i jiný člen družstva na jednání a rozhodování členské schůze,
b) být volen do orgánů družstva, je-li plně svéprávný, bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání ani u něj nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti,
c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje,
d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi týkajícími se činnosti družstva k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován,
e) na přidělení konkrétně určeného bytu (nebytového prostoru), splatí-li členský vklad na výzvu družstva a ve lhůtě jím stanovené,
f) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu (nebytového prostoru) vydaného příslušným orgánem družstva na základě převodu družstevního podílu a na základě dohody o výměně bytu,
g) na roční vyúčtování zaplacených záloh úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a na vypořádání podle zásad schválených členskou schůzí.
Článek 13
Člen družstva je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy a dodržovat rozhodnutí orgánů družstva,
b) uhradit další členský vklad, popř. doplatek dalšího členského vkladu ve stanovené výši a lhůtě,
c) platit nájemné a úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu anebo zálohy na ně ve stanovených termínech,
d) hradit příspěvky na činnost družstva ve výši stanovené představenstvem družstva,
e) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu a řádně užívat plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (nebytového prostoru),
f) převzít byt na základě smlouvy o nájmu bytu, který je způsobilý k užívání, ve lhůtě stanovené družstvem nebo uhradit družstvu újmu, která mu vznikne opožděným převzetím bytu,
g) oznamovat družstvu včas změny týkající se nájemního poměru člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a rozúčtování záloh a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu,
h) umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím oznámení zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru),
i) podílet se na úhradě ztráty družstva podle čl. 105 odst. 1 stanov.
Článek 14
Majetková účast člena družstva
(1) Majetkovou účast člena v družstvu tvoří základní členský vklad, další členský vklad (splacená hodnota bytu) a případná další majetková účast člena na podnikání družstva.
(2) Základní členský vklad je uveden v čl. 5 odst. 1 stanov. Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu.
(3) Člen družstva je povinen splácet další členský vklad ve výši a termínech stanovených představenstvem družstva v souladu se smlouvou o sdružení prostředků (čl. 16 stanov).
Článek 15
Družstevní podíl
Družstevní podíl představuje majetkovou účast člena na majetku družstva. Družstevní podíl se neodepisuje.
Článek 16
Sdružení prostředků
(1) Družstvo může uzavřít s obcí smlouvu o sdružení prostředků na výstavbu domu. V takovém případě družstvo zřídí bez zbytečného odkladu k postavenému bytovému domu zástavní právo pro stát na dobu 20 let od kolaudace zajišťující pohledávku ve výši poskytnuté dotace.
(2) Smlouva o sdružení prostředků mezi družstvem a obcí musí splňovat podmínky Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury v roce 1997.
(3) Získání dotace z Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury v roce 1997 je podmíněno uzavřením smlouvy o sdružení prostředků na výstavbu.
Článek 17
Převod družstevního podílu
(1) Družstevní podíl člena družstva je převoditelný za předpokladu, že nabyvatelem má být osoba, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena družstva. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy.
(2) Pokud uzavře družstvo s obcí smlouvu o sdružení prostředků, členská práva a povinnosti může člen družstva převést na jiného člena družstva, pokud to stanovy nevylučují. Dohoda o převodu družstevního podílu na jinou osobu podléhá souhlasu obce a v takovém případě nemůže nabýt účinnosti dříve, než udělením takového souhlasu.
Článek 18-20
(neobsazeno)
Článek 21
Zánik členství
Členství v družstvu zaniká:
a) písemnou dohodou,
b) vystoupením člena,
c) vyloučením člena,
d) převodem družstevního podílu
e) převodem družstevního podílu
f) smrtí člena družstva,
g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva,
h) prohlášením konkursu na majetek člena,
i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,
j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením družstevního podílu, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení družstevního podílu po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu,
k) zánikem družstva bez právního nástupce.

Článek 22
Dohoda
(1) Dohodne-li se družstvo a člen na skončení členství, končí členství sjednaným dnem.
(2) Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi.
Článek 23
Vystoupení
(1) Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby šesti měsíců, tato doba začíná běžet dnem následujícím po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva.
(2) Člen, který nesouhlasí s převodem svých členských práv a povinností na právního nástupce družstva, může z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto převodu má dojít, když to oznámí představenstvu do jednoho týdne po usnesení členské schůze. Nárok na vypořádací podíl je povinný uhradit členovi, který z družstva vystoupil, právní nástupce družstva do jednoho měsíce ode dne, kdy na něho přešlo jmění družstva.
(3) Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva.
Článek 24
Vyloučení
(1) Představenstvo může se souhlasem kontrolní komise rozhodnout o vyloučení člena, jestliže:
a) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členu družstva,
b) závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu představenstva porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami, zejména:
- užívá družstevního majetku tak, že družstvu vzniká značná škoda nebo trpí, aby se majetku družstva takto užívalo,
- buď sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují zásady občanského soužití v družstvu, zejména porušují opětovně hrubě pořádek v domě,
- neplatí úhradu za užívání bytu (nebytový prostor) nebo za služby s tímto spojené po dobu delší než tři měsíce.
c) je-li člen o více než 10 dní v prodlení s úhradou pravidelné splátky na úhradu dalšího členského vkladu – hodnoty bytu,
d) člen družstva způsobí škodu zejména tím, že družstvo nebo jeho jednotliví členové musí vydat finanční prostředky na úhradu pravidelné splátky dalšího členského vkladu (hodnoty bytu) tohoto člena družstva a člen družstva tuto škodu ve lhůtě stanovené představenstvem družstvu nebo jeho jednotlivým členům neuhradí.
(2) Vyloučení člena přechází písemná výstraha, a to vyjma případů, kdy porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit.
(3) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena jen do půl roku ode dne, kdy zjistilo důvod pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. Jestliže kontrolní komise nedá do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí představenstva písemný souhlas s vyloučením člena, nebo jestliže v téže lhůtě vyjádří nesouhlas s vyloučením člena, musí o vyloučení člena rozhodnout na nejbližším zasedání členská schůze.
(4) Je-li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod k vyloučení podle čl. 24 odst. 1 písm. a) stanov, předmětem šetření jiného orgánu, začíná lhůta podle odst. 2 dnem, kdy se družstvo dozvědělo o výsledku tohoto šetření.
(5) Rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva musí být členovi doručeno do vlastních rukou. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle článku 24 odst. 1 stanov, který nelze dodatečně měnit a poučení o možnosti podat námitky k členské schůzi dle článku 24 odst. 6 stanov.
(6) Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím představenstva o vyloučení, může do 30 dnů od doručení písemného rozhodnutí o vyloučení podat odůvodněné námitky ke členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek.
(7) Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.
(8) Proti rozhodnutí členské schůze
a) o zamítnutí námitek, nebo
b) o vyloučení, jestliže o vyloučení rozhodovala podle stanov členská schůze,
může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné.
Článek 25
Likvidace družstva
Členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku.
Článek 26
Úmrtí člena a zánik právnické osoby – člena družstva
(1) Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, stává se novým členem družstva v den jeho smrti dědic, kterému připadl tento družstevní podíl. S přechodem podílu přechází na dědice i nájem družstevního bytu (nebytového prostoru), popř. právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru).
(2) Jestliže zůstaviteli náležely dva nebo více družstevních podílů v jednom a témž družstvu, mohou jednotlivé členské podíly připadnout různým dědicům. Tím v den zůstavitelovy smrti vzniknou dvě nebo více samostatných členství (popř. společných členství manželů) jednotlivých dědiců.
(3) Družstevním podílem se pro účely dědění rozumí zůstatková hodnota družstevního podílu.
(4) Členství právnické osoby zaniká dnem jejího výmazu z obchodního rejstříku bez právního nástupce.
Článek 27
Zánik společného členství manželů
(1) Společné členství manželů v družstvu zaniká
a) vypořádáním společného jmění manželů,
b) marným uplynutím lhůty pro vypořádání společného jmění manželů podle občanského zákoníku.
(2) Po smrti jednoho z manželů zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu (nebytového prostoru) pozůstalý.
(3) Po rozvodu manželství zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu (nebytového prostoru) ten z rozvedených manželů, který byl určen dohodou rozvedených manželů nebo rozhodnutím soudu.
(4) Společné členství manželů v družstvu zaniká i převodem jejich družstevního podílu, jejich písemnou dohodou s družstvem, vystoupením z družstva, vyloučením a zánikem družstva po ukončení likvidace.
Článek 28
Majetkové vypořádání
(1) Zánikem členství podle čl. 21 za trvání družstva vzniká bývalému členu s výjimkou uvedenou v odst. 7. nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná hodnotě majetkové účasti člena v družstvu (článek 14 stanov), nejvýše však hodnotě bytové jednotky užívané na základě členství v družstvu, stanovené k 31. prosinci 1998 a popřípadě další majetkové účasti.
(2) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím 24 měsíců od zániku členství na základě schválené roční účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve.
(3) Člen, jehož členství v družstvu zaniklo, je povinen vyklidit byt, který v době členství v družstvu užíval a vyklizený jej předat družstvu, a to nejpozději ke dni zániku členství. Výplata vypořádacího podílu je vázána na uvolnění bytu nebo nebytového prostoru.
(4) Zanikne-li nájemní poměr člena k družstvu bez zániku členství, vznikne členovi nárok na výplatu vypořádacího podílu sníženého o základní členský vklad uplynutím 24 měsíců od zániku členství na základě schválené řádné účetní závěrky za rok, ve kterém po zániku nájmu přestal byt užívat a vyklizený jej předal družstvu.
(5) Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva.
(6) Při výplatě vypořádacího podílu družstvo započítá na vypořádací podíl své splatné pohledávky vůči bývalému členu.
(7) Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených s členstvím anebo výměny bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou.
(8) Při převodu bytu do vlastnictví nájemce při zániku jeho členství nevzniká dosavadnímu členovi nárok na vypořádací podíl.
Článek 29
Členská evidence
Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo člena, případně také jiná členem určená adresa pro doručování, přičemž se má za to, že adresou pro doručování je vždy adresa bytu, který je člen oprávněn užívat na základě nájemní smlouvy uzavřené v souvislosti se svým členstvím v družstvu, ledaže člen výslovně písemně vyloučil doručování na tuto adresu a současně oznámil družstvu jinou adresu pro doručování. Součástí seznamu je dále také den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Člen, který požaduje vydání tohoto potvrzení častěji než jedenkrát za rok, uhradí družstvu odůvodněné náklady s tím spojené.
Článek 30 – 37
(neobsazeno)
Část IV.
Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru)
Článek 38
(1) Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému členu (nájemci) do užívání družstevní byt (nebytový prostor).
(2) Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy
a) na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu (nebytového prostoru), vydaného představenstvem družstva,
b) převodem družstevního podílu podle čl. 17,
c) na základě dohody o výměně bytů,
d) na základě zdědění družstevního podílu.
(3) Nájemní smlouva musí obsahovat označení předmětu a rozsah užívání, výši nájemného a způsob výpočtu úhrady za plnění spojené s užíváním bytu. Dále by měla též obsahovat i popis příslušenství a popis stavu bytu. Nájemní smlouva musí být uzavřena písemně.
(4) Při převodu družstevního podílu a výměnách bytů přecházejí závazky z původního člena na nového člena, pokud dohodou s družstvem nebylo stanoveno jinak. Výslovné převzetí závazků novým členem družstva je podmínkou uzavření nájemní smlouvy.
Článek 39
Práva a povinnosti z nájmu bytu
(1) Člen – nájemce bytu je povinen neprodleně oznámit družstvu všechny skutečnosti rozhodné pro stanovení výše nájmu a záloh na plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (nebytového prostoru).
(2) Kromě práva užívat byt má člen – nájemce družstevního bytu a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojené s užíváním bytu.
(3) Nájemce je povinen při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv.
Článek 40
(1) Družstvo je povinno zajistit členu – nájemci bytu plný výkon práv spojených s užíváním bytu.
(2) Nájemce hradí opravy bytu a veškerého zařízení bytu, zejména opravy a výměny
a) jednotlivých vrchních částí podlah, podlahových krytin, prahů a lišt,
b) jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí, zámků, kování a klik,
c) vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, osvětlovacích těles a domácích telefonů, včetně elektrických zámků, rozvodů signálů televizního vysílání
d) uzavíracích kohoutů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
e) uzavíracích armatur na rozvodech vody, vodovodních baterií a sanitárního zařízení,
f) sifonů a lapačů tuku,
g) vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní.
(3) Nájemce nehradí opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění, pokud potřebu jejich opravy sám nezavinil.
(4) Nájemce dále hradí opravy a výměny předmětů, které nejsou uvedeny v odstavci 2 tohoto článku, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1.000 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy.
Článek 41
(1) Člen – nájemce bytu je povinen oznámit družstvu bez zbytečného odkladu potřebu oprav v bytu a v domě.
(2) Nesplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon práva člena družstva – nájemce ohrožen, má člen družstva právo po předchozím upozornění družstva závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do tří měsíců od odstranění závad.
(3) Nezajistí-li nebo neprovede-li člen družstva - nájemce bytu opravy v bytě a jeho běžnou údržbu, má družstvo právo tak učinit na jeho náklad samo a může požadovat od něj náhradu.
(4) Člen – nájemce bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění člena družstva závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu.
(5) Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem člena – nájemce bytu. Provádí-li družstvo takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je člen povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.
(6) Člen – nájemce bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad.
Článek 42 – 45
zrušen
Článek 46
Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nebytových prostor
(1) Člen – nájemce bytu (nebytových prostor) je povinen hradit nájemné za užívání družstevního bytu (nebytových prostor) ve výši skutečných nákladů družstva vynaložených na jeho provoz a správu.
(2) Součástí nájemného je také částka určená na dotaci fondu oprav. Jeho výši stanoví představenstvo družstva v souladu s předpokládanou mírou opotřebení domu nebo objektu nebo nebytových prostor.
(3) Nájemné se platí zálohově, vždy do konce toho kterého měsíce. Rozdíl mezi zálohou a skutečnými náklady vynaloženými družstvem na provoz a správu bytu nebo nebytového prostoru za kalendářní rok, vyúčtuje družstvo se členem nejpozději do 30.6. následujícího roku. Rozdíl mezi dotací a čerpáním fondu oprav se do vyúčtování nezahrnuje, je však součástí roční účetní závěrky, se kterou seznamuje představenstvo členskou schůzi do 30.8. následujícího roku.
(4) Záloha na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nebytových prostor se platí spolu se zálohou na nájemné. Rozdíl mezi zálohou a skutečnými náklady družstva na poskytnuté plnění v průběhu kalendářního roku vyúčtuje družstvo se členem za kalendářní rok nejpozději do 30.6. následujícího roku.
(5) Výši záloh nájemného stanoví představenstvo družstva.
(6) Vyúčtováním zjištěný přeplatek družstvo členu vyplatí nejpozději do 60 dnů po vyúčtování. V téže lhůtě je člen povinen uhradit družstvu vyúčtováním zjištěný nedoplatek.
(7) Nezaplatí-li člen – nájemce bytu nebo nebytového prostoru zálohu na nájemné do 5 dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.
(8) Nezaplatí-li člen – nájemce bytu nebo nebytového prostoru zálohu na plnění poskytovaná s užíváním bytu do 5 dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení ve výši 1 promile z dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení.
(9) Úhrada předpokládaných nákladů se platí měsíčně, vždy do konce toho kterého měsíce ve výši dohodnuté ve smlouvě mezi družstvem a vlastníkem bytu (nebytového prostoru).
Článek 47
(1) Člen – nájemce bytu má právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud družstvo přes jeho upozornění neodstraní závadu, za kterou odpovídá a která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje užívání bytu.
(2) Člen – nájemce bytu má právo na přiměřenou slevu z nájemného, jestliže stavebními úpravami v domě se podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu.
(3) Člen – nájemce i vlastník bytu má právo na přiměřenou slevu z úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, pokud je družstvo včas a řádně neplní.
Článek 48
Právo na slevu z nájemného nebo z úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu je třeba uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do tří měsíců ode dne odstranění závad.
Článek 49
Společný nájem družstevního bytu manželi
(1) Společný nájem družstevního bytu může vzniknout jen mezi manželi.
(2) Společný nájem družstevního bytu vznikne, jestliže za trvání manželství se alespoň jeden z manželů stane nájemcem družstevního bytu. To neplatí, jestliže manželé spolu trvale nežijí.
(3) Společný nájem družstevního bytu vznikne uzavřením manželství, i když jednomu z manželů vznikl nájem před uzavřením manželství.
Článek 50
zrušen
Článek 51
Právo společného nájmu družstevního bytu manželi zanikne:
a) rozvodem manželství v případě, že nevzniklo společné členství manželů v družstvu,
b) dohodou rozvedených manželů – společných členů družstva, popř. rozhodnutím soudu,
c) smrtí jednoho z manželů,
d) zánikem nájmu družstevního bytu.
Článek 52
(1) Nevzniklo-li společné členství manželů v družstvu, má právo užívat družstevní byt po rozvodu ten z manželů, který je členem družstva.
(2) Vzniklo-li manželům společné členství v družstvu, zůstává členství a právo užívat družstevní byt tomu z rozvedených manželů, který byl určen jejich dohodou. Nedohodnou-li se, rozhodne o tom na návrh jednoho z nich soud.
(3) Zemře-li manžel a manželé nebyli společnými členy družstva, přechází členství v družstvu a nájem družstevního bytu na dědice, kterému připadl družstevní podíl. Zemře-li manžel a manželé byli společnými členy družstva, zůstává členem družstva a jediným nájemcem družstevního bytu pozůstalý manžel.
Článek 53
Podnájem bytu (části bytu)
(1) Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určitou stanovenou ve smlouvě o podnájmu jen s předchozím písemným souhlasem představenstva družstva, který se týká i délky doby podnájmu. Porušení této povinnosti se považuje za porušení povinností podle čl. 13. V žádosti o souhlas s podnájmem musí být uvedeno jméno a identifikační údaje podnájemce a počet osob, které budou byt nebo jeho část s podnájemcem užívat.
(2) Po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na náhradní podnájem.
(3) Podnájemce je povinen dodržovat Domovní řád družstva.
Článek 54 - 55
zrušen
Článek 56
Zánik nájmu družstevního bytu
Nájem družstevního bytu zaniká:
(a) zánikem členství nájemce družstevního bytu podle čl. 21,
(b) písemnou dohodou mezi družstvem – nájemcem bytu ke dni stanoveném v dohodě. .
Článek 57
Nájem nebytových prostor
(1) O nájmu nebytových prostor platí přiměřeně ustanovení o nájmu bytů.
(2) Jde-li o nájem nebytových prostor, které jsou určeny k výkonu povolání jen jednoho z manželů, právo společného nájmu nevznikne.
Článek 58
Zajištění řádného využití bytu
(1) Družstvo dbá, aby družstevní byty, se kterými hospodaří, byly řádně využívány k bytovým účelům.
(2) O trvalém užívání bytu k jiným účelům rozhoduje představenstvo.
Článek 59
Sloučení bytů
(1) Byt je možné sloučit se sousedním bytem (částí bytu) jen se souhlasem představenstva družstva.
(2) Představenstvo družstva povolí sloučení zejména tehdy, jestliže se tím dosáhne účelnějšího využití bytového prostoru.
Článek 60
Rozdělení bytu
(1) Byt je možné rozdělit ne dva nebo více samostatných bytů jen se souhlasem představenstva družstva.
(2) Představenstvo družstva povolí rozdělení bytu zejména tehdy, jestliže se tím dosáhne účelnějšího využití bytového prostoru.
Článek 61
(1) Souhlas představenstva družstva se sloučením nebo rozdělením bytu nenahrazuje povolení stavebního úřadu, které je nutné podle zvláštních předpisů.
(2) V souvislosti se sloučením nebo rozdělením bytu představenstvo družstva současně přerozdělí náklady a zdroje financování sloučených nebo rozdělených bytů a určí výšku družstevních podílů.
Část VI.
Orgány družstva
Článek 62
Orgány družstva jsou:
a) členská schůze,
b) představenstvo,
c) kontrolní komise.
Článek 63
(1) Do orgánů družstva může být volen jen svéprávný člen družstva starší 18ti let, který je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a není u něj dána překážka provozování živnosti. Volen může být rovněž zástupce právnické osoby, které je členem družstva a splňuje výše uvedené podmínky.
(2) Je-li členem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu jednat za ni v orgánu družstva.
Článek 64
(1) Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle zákona a stanov družstva spadají do jejich působnosti.
(2) Kolektivní orgány družstva rozhodují na základě řádného svolání všech členů orgánu.
Článek 65
(1) Funkční období členů představenstva a kontrolní komise činí 5 let. První funkční období představenstva a kontrolní komise je 3 roky.
(2) Členové orgánu družstva mohou být voleni opětovně.
(3) Zástupci právnických osob, kteří jsou členy orgánů družstva, mají stejnou odpovědnost, jako by byli členy těchto orgánů osobně. Za jejich závazky z této odpovědnosti ručí právnická osoba, která je zmocnila.
Článek 66
(1) Členové orgánů družstva jsou povinni vykonávat své funkce s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi i pečlivostí a bude dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy. Pokud při výkonu funkce způsobí družstvu škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném zákonem.
(2) Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánu družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí určeného člena.
Článek 67
(1) Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej před uplynutím funkčního období odvolat orgán, který jej zvolil a povolat dnem účinnosti odvolání náhradníka podle stanoveného pořadí.
(2) Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná a je povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, jehož je členem. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané.
(3) Zvolení náhradníci členů orgánů družstva nastupují namísto odstoupivšího člena dnem účinnosti odstoupení podle stanoveného pořadí.
(4) Není-li náhradník zvolen, může orgán povolat zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena.
(5) Členům orgánu družstva je za výkon funkce přiznána odměna závislá na délce členství v orgánu družstva, za které je odměna poskytována a aktivitě člena orgánu družstva ve prospěch družstva. Výši odměny navrhuje představenstvo družstva a schvaluje ji kontrolní komise. V případě, že má celkový součet odměn v kalendářním roce přesáhnout částku, určenou v pravidelných platbách členů družstva na odměny členů orgánů družstva, musí s takovým překročením souhlasit členská schůze.
(6) Členům orgánu družstva se poskytuje náhrada ušlé mzdy a odůvodněných nákladů spojených s výkonem funkce.
Článek 68
(1) Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.
(2) Členové představenstva a kontrolní komise družstva a prokurista nesmějí podnikat ani být členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení.
Článek 69
(1) Každému členu družstva i každému členu orgánu družstva náleží jeden hlas.
(2) V orgánech družstva se hlasuje veřejně. V jednotlivých případech se může jednající orgán usnést na hlasování tajném, vyjma hlasování členské schůze o stanovách, které musí být vždy veřejné.
(3) V představenstvu a kontrolní komisi lze usnesení přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné.
Článek 70
(1) Orgány družstva jednají o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném pořadu jednání, popř. o záležitostech, o jejichž projednávání se orgán dodatečně usnesl.
(2) Jednání orgánů spočívá v přednesení podnětu k jednání, rozpravě a zpravidla je zakončeno usnesením. Jednání je třeba vést tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci.
Článek 71
(1) O průběhu jednání všech orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat
a) datum, místo konání a program jednání,
b) přijatá usnesení,
c) výsledky hlasování,
d) námitky členů.
(2) Přílohu zápisu tvoří seznam členů orgánu s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na jednání a další podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem.
(3) Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.
Článek 72
Členská schůze
(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, kde uplatňují členové své právo rozhodovat o záležitostech družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů.
(2) Do výlučné působnosti členské schůze patří
a) přijímat a měnit stanovy a jednací řád,
b) volit a odvolávat členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise a stanovit pořadí, podle kterého náhradníci nastupují na místo odstoupivších členů představenstva a kontrolní komise
c) určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných orgánů družstva zřízených stanovami, pokud je oprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat,
d) projednávat a schvalovat zprávy představenstva a kontrolní komise o činnosti družstva,
e) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje, schvalovat zásady hospodaření,
f) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku a rozhodovat o tom, jak se naloží se ziskem a uhradí případná ztráta,
g) schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích,
h) schvaluje poskytnutí finanční asistence,
i) rozhoduje o uhrazovací povinnosti,
j) rozhodovat o použití rezervního fondu,
k) schvalovat statuty fondů,
l) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu,
m) rozhodovat o přeměně družstva,
n) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
o) stanovit zásady pro určování výše poplatku do fondu oprav na opravu a udržování za užívání bytu (nebytového prostoru) a za plnění poskytovaná s užíváním bytu, způsob jejich vyúčtování a způsob placení,
p) přijímat za člena družstva právnickou osobu,
q) udělovat souhlas k převodu členství v družstvu na právnickou osobu,
r) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích,
s) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká
t) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení,
u) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
v) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
w) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem.
(3) Do působnosti členské schůze patří i rozhodování týkající se družstva a jeho činnosti v ostatních záležitostech, pokud tak stanoví zákon nebo stanovy.
(4) Členská schůze může na návrh kontrolní komise změnit nebo zrušit pravomocné rozhodnutí představenstva družstva, kterým byly porušeny obecně závazné právní předpisy nebo stanovy družstva, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí do podání návrhu neuplynuly více než dva roky.
Článek 73
(1) Jednání členské schůze družstva svolává představenstvo podle potřeby, nejméně jednou za každé účetní období.
(2) Na členskou schůzi musí být pozváni všichni členové družstva. Členové představenstva a kontrolní komise se členské schůze účastní z titulu své funkce. Zasedání členské schůze je neveřejné.
(3) Členská schůze je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni členové mající většinu všech hlasů, nevyžadují-li zákon nebo stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů.
(4) Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžadují-li zákon nebo stanovy vyšší počet hlasů.
(5) Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o schválení poskytnutí finanční asistence, uhrazovací povinnosti, zrušení družstva s likvidací, přeměně družstva nebo vydání dluhopisů, je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů.
(6) Představenstvo svolá členskou schůzi také v případě, jestliže jej o to písemně požádala kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů.
(7) Na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle článku 73 odst. 6 stanov, nebo v důležitém zájmu družstva může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové představenstva, likvidátor nebo kontrolní komise, jestliže ji mělo svolat představenstvo podle zákona nebo stanov a neučinilo tak bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla.
(8) Není-li členská schůze svolána na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle článku 73 odst. 6 stanov představenstvem tak, aby se konala do 30 dnů po doručení žádosti, musí být členská schůze svolána osobami nebo orgánem podle článku 73 odst. 7 stanov. Jestliže tak tyto osoby nebo orgán podle 73 odst. 7 stanov neučiní do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu písemně zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali.
(9) Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů a uveřejní na veřejné vývěsce v domě. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Spolu s pozvánkou se zpravidla zasílají i písemné podkladové materiály. Pozvánka na členskou schůzi musí být zároveň v téže lhůtě vyvěšena na vývěsce v domě.
(10) Pozvánka obsahuje alespoň
a) firmu a sídlo družstva,
b) místo a dobu zahájení členské schůze,
c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,
d) program členské schůze a
e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.
(11) Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze podle článku 73 odst. 5 stanov zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na program členské schůze. Je-li tato žádost doručena až po odeslání pozvánky, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Povinnost svolat novou členskou schůzi tím není dotčena, ledaže je záležitost, která byla předmětem této žádosti, na členské schůzi projednána v souladu s článkem 73 odst. 13.
(12) Při hlasování má každý člen družstva jeden hlas.
(13) Zástupce člena družstva přítomný jednání členské schůze musí předložit písemnou plnou moc opravňující jej jednat jménem člena družstva na členské schůzi.
(14) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání členské schůze, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.
Článek 74
(1) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. Ustanovení článku 73 odst. (9) platí i pro náhradní členskou schůzi.
(2) Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.
(3) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva.
Článek 75
Každý člen družstva, člen představenstva nebo kontrolní komise nebo likvidátor se mohou soudu dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy, stanovami nebo dobrými mravy. Právo dovolat se neplatnosti usnesení členské schůze zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí usnesení.
Článek 76
Představenstvo
(1) Představenstvo je statutárním orgánem družstva, kterému přísluší obchodní vedení družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá členské schůzi.
(2) Představenstvo zabezpečuje plnění usnesení členské schůze a pravidelně jí podává zprávy o své činnosti a o činnosti družstva, svolává a připravuje jednání členské schůze.
(3) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.
(4) Představenstvo má 5 členů včetně předsedy. Předsedu představenstva volí členové představenstva ze svého středu.
(5) Představenstvo se volí tak, aby členové představenstva nebyli mezi sebou nebo se členy kontrolní komise manželi, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci.
(6) Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
(7) Schůze představenstva se mohou zúčastnit s hlasem poradním pověření členové kontrolní komise.
Článek 77
(1) Jménem družstva jedná navenek předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění společně kteříkoliv dva členové představenstva.
(2) Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo (i) předseda, nebo (ii) společně kteříkoliv dva členové představenstva..
Článek 78
(1) Schůzi představenstva svolává a řídí předseda (místopředseda), popř. pověřený člen představenstva.
(2) O každém jednání představenstva musí představenstvo kontrolní komisi předem informovat.
(3) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
Článek 79
Předseda
(1) Předsedovi přísluší organizovat a řídit jednání a práci představenstva.
(2) Za výkon funkce odpovídá předseda představenstvu.
Článek 80
Organizování práce představenstva
V této činnosti předseda
a) svolává a řídí schůze představenstva a navrhuje program jeho jednání,
b) organizuje přípravu schůzí představenstva, rozhoduje o přizvání dalších účastníků jednání,
c) jedná jménem představenstva navenek ve všech věcech družstva,
d) podepisuje s dalším členem představenstva právní úkony, pro které je předepsána písemná forma.
Článek 81-82
(neobsazeno)
Článek 83
Kontrolní komise
(1) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva; projednává stížnosti členů družstva.
(2) Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů.
(3) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si od představenstva jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Představenstvo, jiné orgány družstva a prokurista jsou povinni bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. Pověření členové kontrolní komise jsou oprávněni se zúčastnit zasedání všech orgánů družstva.
(4) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a o výsledku provedených kontrol a zjištěných nedostatcích předkládá představenstvu písemné zprávy a vyžaduje zjednání nápravy. V případě potřeby navrhuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků a ke zlepšení činnosti družstva.
(5) K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise.
(6) Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky v dohodnutých termínech, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání členské schůze.
Článek 84
(1) Kontrolní komise má 3 členy včetně předsedy. Předsedu kontrolní komise volí členové kontrolní komise ze svého středu.
(2) Kontrolní komise se volí tak, aby její členové nebyli mezi sebou nebo se členy představenstva manželi, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. Členy kontrolní komise nemohou být členové představenstva a pracovníci družstva.
(3) Kontrolní komise rozhoduje většinou svých členů.
(4) Kontrolní komise odpovídá za svou činnost členské schůzi a podává jí zprávy o své činnosti. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.
Článek 85
(1) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.
(2) Schůzi svolává a řídí předseda, popř. pověřený člen kontrolní komise.
(3) Podklady pro jednání schůzí, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích, jakož i návrhy na opatření připravují a kontrolní komisi předkládají ve stanovených lhůtách pověření členové komise, kteří také komisi informují o průběhu prověrek a kontrol.
Článek 86-94
(neobsazeno)
Část VII.
Hospodaření družstva
Článek 95
Financování činnosti družstva
(1) Družstvo hradí náklady a výdaje své činnosti z příjmů získaných z bytového hospodářství a z ostatní hospodářské činnosti, příp. z jiných zdrojů.
(2) Družstvo k zajištění svého hospodaření vytváří příslušné fondy.
Článek 96
Bytové hospodářství
(1) Základním ekonomickým střediskem bytového hospodářství je bytový dům.
(2) Činnost střediska bytového hospodářství se financuje z rezervy na opravy a udržování a z úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytů (nebytových prostor).
(3) Zálohové platby za služby, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu (nebytových prostor) družstvo vyúčtuje podle zásad stanovených členskou schůzí.
(4) Přebytek nebo schodek z hospodaření střediska bytového hospodářství se každoročně vypořádá podle rozhodnutí představenstva. Člen družstva je povinen přispívat na úhradu schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo nebytový prostor.
Článek 97
Řádná účetní závěrka
(1) Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku.
(2) Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát.
(3) Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí.
Článek 98
Fondy družstva
(1) Družstvo povinně vytváří nedělitelný fond a dále fond oprav (na opravy a udržování bytového domu).
(2) Tvorba a použití fondů se řídí právními předpisy a těmito stanovami.
Článek 99
Základní kapitál
Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních členských vkladů.
Článek 100-104
(neobsazeno)
Článek 105
Povinnost člena k úhradě ztrát a škody
(1) Člen družstva – nájemce je povinen uhradit příslušnou část ztráty družstva ve výši schválené členskou schůzí, nejvýše však do výše svého dalšího členského vkladu.
(2) Člen družstva – nájemce je povinen uhradit škodu, kterou způsobí družstvu nebo jeho jednotlivým členům zejména v souvislosti s neplněním své povinnosti řádně a včas platit pravidelnou splátku dalšího členského vkladu (hodnoty bytu). Ustanovení čl. 24 stanov není tímto dotčeno.
Část VIII.
Zrušení a likvidace družstva
Článek 106
(1) Družstvo se zrušuje:
a) usnesením členské schůze,
b) rozhodnutím orgánu veřejné moci,
c) z dalších důvodů stanovených zákonem.
(2) O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis.
(3) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
Článek 107
Usnesení členské o přeměně družstva musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení jmění, které na něj přechází. Při rozdělení družstva členská schůze určí, jak se jmění družstva a jeho členové rozdělí. Při tomto určení se vezme zřetel na oprávněné zájmy jednotlivých členů.
Článek 108
(1) Při splynutí družstev přechází jmění a členství na nově vzniklé družstvo dnem, ke kterému bylo nově vzniklé družstvo zapsáno do obchodního rejstříku.
(2) Při sloučení družstva s jiným družstvem jmění slučovaného družstva a členství přecházejí na přejímací družstvo ke dni výmazu slučovaného družstva z obchodního rejstříku.
(3) Při rozdělení družstva přechází jmění družstva a členství na družstva vzniklá rozdělení ke dni, kdy tato družstva byla zapsána do obchodního rejstříku.
Článek 109
(1) Soud na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu, zruší družstvo a nařídí její likvidaci, jestliže:
a) vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný pořádek,
b) již nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik právnické osoby zákonem,
c) nemá déle než dva roky představenstvo schopné se usnášet,
d) tak stanoví zákon.
(2) Umožňuje-li zákon soudu zrušit právnickou osobu z důvodu, který lze odstranit, soud jí před vydáním rozhodnutí stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků.
Článek 110
Likvidace družstva
(1) Zrušené družstvo vystupuje do likvidace; likvidátora jmenuje členská schůze na návrh představenstva a kontrolní komise.
(2) Likvidátor je povinen vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, který projednává členská schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členu družstva.
(3) Likvidační zůstatek se rozdělí postupně tak, že každému členu se uhradí částka do výše jeho základního členského vkladu, popř. dalšího členského vkladu v poměru k jeho složené výši.
(4) Při likvidaci družstva se použijí přiměřeně ust. § 187 a násl. občanského zákoníku.
Článek 111
(1) Rozhodnutí orgánů družstva dotýkající se jednotlivých členů družstva nebo jednotlivých orgánů družstva se oznamují těmto členům doporučeně nebo orgánům obvyklým způsobem.
(2) Není-li ve stanovách stanoveno jinak, činí lhůta k podání odvolání patnáct dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení rozhodnutí.
(3) Za včas podané se považuje i odvolání, které bylo podáno po uplynutí stanovené lhůty, nejpozději však do tří měsíců od doručení rozhodnutí, jestliže se člen řídil nesprávným poučením orgánu družstva o odvolání nebo jestliže poučení o odvolání nebylo dáno.
(4) O odvolání proti rozhodnutí představenstva rozhoduje členská schůze, jejíž rozhodnutí je konečné, pokud stanovy neurčují jinak.
Článek 112
Podněty a návrhy členů
O podnětech a návrzích členů k rozhodnutí o činnosti družstva rozhodují orgány družstva nejdéle do šedesáti dnů od jejich podání. O jejich vyřízení informuje příslušný orgán člena družstva doporučeným dopisem.
Článek 113
Doručování
(1) Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem (zejména osobně), a to na adresu bytu nacházejícího se v bytovém domě družstva, pokud člen družstva výslovně nesdělil, že žádá doručovat písemnosti na jinou adresu.
(2) Doručení písemností doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech určených těmito stanovami.
(3) Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoručitelnou. Tato povinnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena funkcionářem nebo pracovníkem družstva a člen její převzetí písemně potvrdí.
(4) Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna:
a) při osobním doručování písemností, jakmile adresát převzetí písemně potvrdí,
b) při doručování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí družstvu jako nedoručitelnou, kdy člen svým jednáním doručení zmařil nebo jestliže člen přijetí písemnosti odmítl.
Článek 114
Prominutí zmeškání lhůty
Představenstvo může ze závažných důvodů prominout zmeškání lhůty, požádá-li o to člen do patnácti dnů ode dne, kdy pominula příčina zmeškání a učiní-li v téže lhůtě zmeškaný úkon. Zmeškání lhůty nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul jeden rok a v případě zmeškání lhůty k úhradě základního členského vkladu.
Část X.
Přechodná a závěrečná ustanovení
Článek 115
Pokud dále není uvedeno jinak, řídí se ustanoveními těchto stanov i právní vztahy vzniklé mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi jeho členy navzájem, před nabytím platnosti těchto stanov. Vznik těchto právních vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé před nabytím platnosti těchto stanov se však posuzují podle dosavadních stanov.
Článek 116
O žádostech a odvoláních členů, o nichž nabytím platnosti těchto stanov družstvo s konečnou platností nerozhodlo, bude rozhodnuto podle těchto stanov.
Článek 117
Členové – vlastníci bytů mají stejná práva a povinnosti s výjimkou těch, které bezprostředně souvisí s nájmem družstevního bytu (nebytového prostoru).
Článek 118
(1) Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí dne 28. ledna 1998, změněny členskou schůzí dne 21. února 2000 a následně dne [•] 2014 přizpůsobeny zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Toto je úplné znění stanov Bytového družstva Na výsluní podle stavu ke dni [•].[•].2014.

V Praze dne [•].[•].2014 V Praze dne [•].[•].2014

___________________ ___________________
Radek Valenta Martin Turek
předseda představenstva místopředseda představenstva

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687